Χρήση του online παιχνιδιού για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών

   

  Σχετικά με το Έργο

  Το σχολικό κλίμα και η τάξη επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα συνολικά αποτελέσματα της σχολικής εργασίας, τα κίνητρα, την απόδοση της εργασίας, την ικανοποίηση του προσωπικού και των μαθητών (γονείς έμμεσα) στο σχολείο. Επίσης, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος επικοινωνεί με τους μαθητές του και δημιουργεί σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών. Η οικοδόμηση σχέσης δασκάλου και μαθητή εξαρτάται από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να λαμβάνουν την αμεσότητα, το χιούμορ τους, την ικανότητα να ακούν, να δέχονται ή να αποδέχονται.

  Αυτές οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα σημαντικές τώρα που οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα προβλήματα με την εγκατάλληψη της σχολικής εκπαίδευσης, τα επίπεδα έντασης και επιθετικότητας, τα οποία αυξάνονται και επίσης με τη συμπεριφορά των παιδιών στα σχολεία.

  Επομένως, η ιδέα της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει τα στερεότυπα σχέδια αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλων και σπουδαστών, που επηρεάζουν δυσμενώς την απόδοση των μαθητών και αναπτύσσουν τη θετική τους στάση απέναντι στη μάθηση.

  Αυτές είναι τεχνικές που πολλοί εκπαιδευτικοί μπορεί να μην γνωρίζουν, επειδή δεν ήταν μέρος της εκπαίδευσής τους. Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του κενού και στην παροχή της απαιτούμενης κατάρτισης χρησιμοποιώντας εξαιρετικά διαδραστικά εργαλεία εκμάθησης.

  Το έργο GAME απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς από τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προϊόντα (παιχνίδι) θα παρέχουν ιδιαίτερα επεξεργασμένο περιεχόμενο που θα αυξήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών.

   

  Οι κύριοι στόχοι του GAME μπορούν να οριστούν ως εξής:

  OBJ1: Ενίσχυση της πρόσβασης των εκπαιδευτικών στην κατάρτιση στον τομέα της SEBD, ανάπτυξη του διαδικτυακού παιχνιδιού και άνοιγμα εκπαιδευτικών πόρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

  OBJ2: Εισαγωγή μιας σύγχρονης μεθόδου παροχής εκπαίδευσης, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν ευέλικτες διαδρομές μάθησης όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την προβληματική συμπεριφορά των παιδιών σε ένα ανεπίσημο πλαίσιο.

  OBJ3: Δυνατότητα των δήμων, των παρόχων ΕΕΚ και των ενώσεων ευάλωτων / μειονεκτικών ομάδων να προσφέρουν μαθήματα σε γονείς ή κοινωνικούς λειτουργούς με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης με τα προβληματικά παιδιά.

  OBJ4: Διασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων των έργων μέσω της ενεργού συμμετοχής των δημόσιων παρόχων ΕΕΚ, των κοινωνικών οργανώσεων και των δήμων στις χώρες εταιρικής σχέσης.


  Project title: UsinG online gAMe to tackle Early school leaving and reducing behavioural difficulties among pupils
  Project code: 2019-1-PL01-KA201-064865
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Numele Proiectului: Utilizarea jocului online GAME ca metodă de prevenire a abandonului școlar și a reducerii comportamentului necorespunzător în rândul elevilor
  Cod proiect: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Realizarea acestui proiect a fost posibilă cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reprezentând doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu vor fi responsabile pentru nicio utilizare a informaíilor prezentate .
  Názov projektu: Využite online hry pri riešení predčasného skončenia školskej dochádzky a na zlepšenie problematického správania sa žiakov
  Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
  Τίτλος του έργου: Χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών
  Κωδικός έργου: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Το έργο αυτό χρημοτοδοτήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η εθνική υπηρεσία και η επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εκεί.
  Título do projeto: Utilizar o Game online parA coMbater o abandono Escolar precoce e reduzir as dificuldades comportamentais entre os alunos
  Código do projeto: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Este projeto foi fundado com o apoio da Comissão Europeia. O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui endosso ou aprovação do conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, da agência e comissão nacionais, não podem ser responsabilizadas por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.
  Tytuł projektu: Wykorzystanie gry online w celu rozwiązania problemu przedwczesnego opuszczania systemu edukacji i ograniczenia zaburzeń zachowania wśród uczniów
  Kod projektu: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.