Wykorzystanie gry online w celu rozwiązania problemu przedwczesnego opuszczania systemu edukacji i ograniczenia zaburzeń zachowania wśród uczniów

   

  O projekcie

  Atmosfera i klimat szkoły w dużej mierze wpływają na ogólne wyniki pracy uczniów, ich motywację oraz zadowolenie zarówno nauczycieli, wychowanków, jak i rodziców. Mają znaczenie w procesie komunikowania się nauczycieli ze swoimi uczniami, tworząc tło do budowania relacji. Pozytywne więzi między nauczycielami a uczniami zależą w dużej mierze od kompetencji społecznych i komunikacyjnych nauczycieli, m.in.: zdolności do bycia autentycznym, poczucia humoru, umiejętności słuchania i akceptacji innych.

  Te umiejętności nauczycieli są szczególnie ważne teraz, gdy coraz częściej dostrzega się problemy uczniów związane z przedwczesnym opuszczaniem systemu edukacji

  Dotychczasowe wzorce komunikacji między nauczycielami i uczniami okazują się nieadekwatne do aktualnej rzeczywistości szkolnej. Zadaniem projektu jest znalezienie nowych schematów interakcji w przestrzeni szkolnej, które będą korzystnie wpływały na motywację uczniów i rozwijały ich pozytywne nastawienie do nauki.

  Radzenie sobie z problemami behawioralnymi uczniów wymaga nowych metod pracy, których znajomości brakuje wielu nauczycielom. Nierzadko kształtowanie takich kompetencji pedagogicznych nie było ujęte w trakcie kształcenia i przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli. Niniejszy projekt ma na celu opracowanie interaktywnego narzędzia edukacyjnego, które niewątpliwie odpowiada wymaganiom współczesnej edukacji.

  Projekt GAME jest skierowany głównie do nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Opracowana gra, oparta na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości, dostarczy zarówno wiedzy, jak i rozwinie ich umiejętności i kompetencje w zakresie zdefiniowanych w projekcie sytuacji problemowych.

   

  Główne cele GAME można zdefiniować w następujący sposób:

  CEL1: Ułatwienie dostępu nauczycielom do szkolenia w zakresie SEBD, rozwój gry online i otwartych zasobów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb nauczycieli.

  CEL2: Opracowanie nowoczesnej metody prowadzenia szkoleń, która umożliwi nauczycielom stosowanie interaktywnych narzędzi w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności związanych z zachowaniem dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

  CEL3: Umożliwienie organizatorom kształcenia formalnego i nieformalnego prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie radzenia sobie z uczniami z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonymi przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.

  CEL4: Zapewnienie trwałości wyników projektu poprzez aktywne zaangażowanie przedstawicieli instytucji kształcących i doszkalających nauczycieli i wychowawców oraz organizacji społecznych i gmin w krajach partnerskich.


  Project title: UsinG online gAMe to tackle Early school leaving and reducing behavioural difficulties among pupils
  Project code: 2019-1-PL01-KA201-064865
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Numele Proiectului: Utilizarea jocului online GAME ca metodă de prevenire a abandonului școlar și a reducerii comportamentului necorespunzător în rândul elevilor
  Cod proiect: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Realizarea acestui proiect a fost posibilă cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reprezentând doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu vor fi responsabile pentru nicio utilizare a informaíilor prezentate .
  Názov projektu: Využite online hry pri riešení predčasného skončenia školskej dochádzky a na zlepšenie problematického správania sa žiakov
  Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
  Τίτλος του έργου: Χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών
  Κωδικός έργου: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Το έργο αυτό χρημοτοδοτήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η εθνική υπηρεσία και η επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εκεί.
  Título do projeto: Utilizar o Game online parA coMbater o abandono Escolar precoce e reduzir as dificuldades comportamentais entre os alunos
  Código do projeto: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Este projeto foi fundado com o apoio da Comissão Europeia. O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui endosso ou aprovação do conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, da agência e comissão nacionais, não podem ser responsabilizadas por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.
  Tytuł projektu: Wykorzystanie gry online w celu rozwiązania problemu przedwczesnego opuszczania systemu edukacji i ograniczenia zaburzeń zachowania wśród uczniów
  Kod projektu: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.