Využite online hry pri riešení predčasného skončenia školskej dochádzky a na zlepšenie problematického správania sa žiakov

   

  O projekte

  Prostredie školy a tried do značnej miery ovplyvňujú celkové výsledky školskej dochádzky, motiváciu, výkon práce, spokojnosť zamestnancov a študentov (nepriamo aj rodičov) so školou. Ovplyvňuje tiež spôsob, akým učiteľ komunikuje so svojimi žiakmi a vytvára vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Budovanie vzťahu učiteľa a žiaka závisí od schopnosti učiteľov osvojiť si ich bezprostrednosť, humor, schopnosť počúvať, prijímať alebo prijímať.

  Tieto zručnosti učiteľov sú obzvlášť dôležité v súčasnosti, keď v spoločnosti rastú problémy s predčasným ukončením školskej dochádzky, stupňuje sa napätie a agresie, ktorá sa prenáša aj na správanie detí v školách.

  Vzdelávacia koncepcia v celej Európe preto musí prekonať stereotypné schémy interakcie medzi učiteľmi a študentmi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú výkon žiakov a rozvíjajú jeho pozitívny prístup k vzdelávaniu.

  Tieto techniky veľa učiteľov nepozná, pretože to nebolo súčasťou ich odbornej prípravy. Cieľom projektu je vyplniť túto medzeru a poskytnúť potrebnú odbornú prípravu pomocou extenzívne interaktívnych učebných nástrojov.

  Projekt GAME je zameraný hlavne na učiteľov základných a stredných škôl. Vypracované produkty (hra) poskytnú osobitne prepracovaný obsah, ktorý zvýši vedomosti, zručnosti a kompetencie učiteľov.

   

  Hlavné ciele projektu GAME je možné definovať takto:

  OBJ1: Zlepšiť prístup učiteľov k odbornej príprave v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky, vyvinúť online hru a otvorené vzdelávacie zdroje prispôsobené potrebám učiteľov.

  OBJ2: Zaviesť moderný spôsob poskytovania odbornej prípravy, ktorý učiteľom umožní sledovať flexibilné spôsoby učenia, pokiaľ ide o získavanie dôležitých zručností pri riešení problematického správania sa detí v neformálnom kontexte.

  OBJ3: Umožniť obciam, poskytovateľom OVP a združeniam zraniteľných / znevýhodnených skupín ponúkať kurzy rodičom alebo sociálnym pracovníkom s cieľom zlepšiť situáciu s problematickým správaním detí.

  OBJ4: Zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu prostredníctvom aktívneho zapojenia poskytovateľov OVP, sociálnych organizácií a obcí v partnerských krajinách.


  Project title: UsinG online gAMe to tackle Early school leaving and reducing behavioural difficulties among pupils
  Project code: 2019-1-PL01-KA201-064865
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Numele Proiectului: Utilizarea jocului online GAME ca metodă de prevenire a abandonului școlar și a reducerii comportamentului necorespunzător în rândul elevilor
  Cod proiect: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Realizarea acestui proiect a fost posibilă cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reprezentând doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu vor fi responsabile pentru nicio utilizare a informaíilor prezentate .
  Názov projektu: Využite online hry pri riešení predčasného skončenia školskej dochádzky a na zlepšenie problematického správania sa žiakov
  Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
  Τίτλος του έργου: Χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών
  Κωδικός έργου: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Το έργο αυτό χρημοτοδοτήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η εθνική υπηρεσία και η επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εκεί.
  Título do projeto: Utilizar o Game online parA coMbater o abandono Escolar precoce e reduzir as dificuldades comportamentais entre os alunos
  Código do projeto: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Este projeto foi fundado com o apoio da Comissão Europeia. O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui endosso ou aprovação do conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, da agência e comissão nacionais, não podem ser responsabilizadas por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.
  Tytuł projektu: Wykorzystanie gry online w celu rozwiązania problemu przedwczesnego opuszczania systemu edukacji i ograniczenia zaburzeń zachowania wśród uczniów
  Kod projektu: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.